Metsakava ehk Metsamajandamise kava

Metsamajanduskava on metsaomanikule koostatud metsa majandamise kava, mida koostatakse kümneks aastaks ning mis on metsaomanikule juhendiks kuidas ja milliste vahendite/meetoditega metsa majandada.

Metsamajanduskava ABC

Metsamajanduskava on selleks, et anda metsaomanikule põhjalik ülevaade metsakinnistust. Millises seisus on kinnistu, millal võib arvestada metsa küpseks saamisega. Metsamajanduskava peaks olema igal metsaomanikul kes soovib oma aktiivselt oma kinnistul metsamajanduslike tegevustega tegeleda, olgu selleks uuendus-, valgustus-, sanitaar- või mõni muu hooldusraie.

Inventeerimisandmed teie metsast

Metsamajanduskava koostatakse taksaatoritelt või metsamajandusega tegelevatelt ettevõtetelt, kes käivad metsakinnistul ning mõõdavad, loendavad ning koguvad andmed teie metsast, neid nimetatakse inventeerimisandmeteks. Loendamisel ja mõõtmisel määratakse katastriüksuse või majandavate eraldiste haaval puude kõrguse, vanuse, pindala ja diameetri. Nende protsesside käigus selgub kasvava metsamaterjali hulk ning puistu kvaliteet. Seejärel kooskõlastab taksaator metsakinnistu omanikuga inventeerimisandmed ning need saadab Keskkonnaagentuurile (kes lisab need andmed metsaregistri andmebaasi).

Metsamajandamise kava koostamine

Kogutud inventeerimisandmete põhjal koostatakse metsa majandamise kava. See põhineb kogutud andmetel ning võtab arvesse puistu raieküpsust ning selles on kirjas planeeritud metsaraied, raie mahud, nende aeg ning milline peaks olema metsa seisund peale raiete teostamist. Taksaator, kes koostab metsakava võtab alati arvesse konkreetset kinnistut (selle seisundit) ning lähtub metsamajanduskava koostamisel Metsasedusest, metsa majandamise eeskirjast ja erinevatest piirmääradest mis on seaduse poolt sätestatud.

Metsamajandamiskava kohustus

Metsaseaduse ja metsamajandamise eeskirja järgi on metsamajandamise kava kohustuslik eraisiku (FI - Füüsiline Isik) metsakinnistutel mille pindala ületab viit (5) hektarit. Kõigile teistele kinnistu omanikele on metsakava kohustuslik alates kahest (2) hektarist. Valgustus- ja sanitaarraiet võib teostada ka ilma metsamajanduskavata, sellegipoolest peab metsaomanik Keskkonnaametile esitama raieteatise (loe pikemalt raieteatisest ja selle esitamisest SIIT), mis annab teada planeeritavatest raietöödest.

Koostame teile metsamajanduskava

Kui soovite koostada metsamajanduskava. Oleme metsandusvaldkonnas pikaajalise kogemusega ning meie meeskonnas on kolm (3) kogenud taksaatorit, kes koostavad teile metsakava ning aitavad vajadusel ka metsateatise esitamisel.

Võtke meiega ühendust

Soovite müüa
raieõigust?

Ennem raieõiguse müüki küsige
tasuta hinnapakkumist ka meilt!

Loe pikemalt
raieoiguse müük

Eesti Raied

JJ Services OÜ | Silla tn 4-7 Värska alevik 64001

100% Eesti kapitalil põhinev
peamiselt raietöödega
tegelevmetsandusettevõte!

  • (+372) 5330 0485
  • info@raieoiguse-ost.ee